Για τον καθένα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εγκύων γυναικών, με εξαίρεση τα άτομα με αιμοχρωμάτωση.

La Spiruline est une source de caroténoïdes variés (bêta-carotène principalement, mais aussi cryptoxanthine, lutéine, zéaxanthine, etc.)

La spiruline est aujourd’hui considérée comme un superfood, du fait de sa forte densité nutritionnelle. C’est une source protéique intéressant

24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από το φως και σε θερμοκρασία κάτω από 25 ° C.

Σχετικά προϊόντα


Παρακάτω θα βρείτε τα προϊόντα που σχετίζονται με το NaturaGreen ® Original